Algemene Voorwaarden Marleen Dalhuijsen Fotografie

(onder Limdal Assist BV)

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke
met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens (wettelijke) vertegenwoordiger of als zodanig optredende bevoegde die
namens haar met Marleen Dalhuijsen Fotografie, verder te noemen “Limdal” een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten;
Fotorgaaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Limdal en een Wederpartij, inclusief offertes,
opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de gesloten overeenkomst prevaleert hetgeen in de
overeenkomst is bepaald.
Limdal wijst de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

3. Vergoeding

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. De gedane aanbieding kan slechts worden be-
schouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een aanbieding zal in elk geval na dertig dagen vervallen.
3.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Limdal eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding,
waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op opschorting, verrekening, schuldvergelijking en/of compensatie hoe ook ge-
naamd.
4.3 Indien Limdal het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente
te vermeerderen met 3% verschuldigd over het factuurbedrag. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier
genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een
inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Limdal ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor
rekening van de Wederpartij. Zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of
deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschul-
digde bedrag met een minimum van € 500,–.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur
van Limdal nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotogra-
fische werken schriftelijk/per mail aan Limdal te worden medegedeeld. Limdal heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk
voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 Limdalheeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief
inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door
Limdal slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Limdal
is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,
heeft Limdal recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschul-
digd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaam-
heden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Limdal

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand ver-
leend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Limdal is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging
en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in
ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip
van Limdal, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploi-
tatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van Limdal.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Lim-
dal.
9.2 Bij inbreuk komt Limdal een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Limdal gebruikelijk gehanteerde licentiever-
goeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder
begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kos-
ten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het
Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheids-
rechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Limdal gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van
alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 Limdal is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie
en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Limdal is in elk geval beperkt tot 75% van de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zo-
ver er sprake is van een verzekerde schade, tot 75% van de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens Limdal en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan
zullen de Wederpartij en Limdal in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel Limdal als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance
van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Limdal het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Limdal en de
Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisement Haarlem.